Zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů 

 

 2. Pojmy 

Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či bývalý zákazník, uchazeč o pracovní pozici, dodavatel atd.); 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; přestože to zní složitě, v podstatě se jedná jen o údaje, prostřednictvím kterých je možné osobu ztotožnit (identifikovat) nebo které je možné prostřednictvím dalších identifikátorů s dotyčnou osobou spojit, a to zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; konkrétní osobní údaje lze sdružovat do koherentních skupin – kategorií osobních údajů (např. kontaktní, identifikační, popisné); 

Společnost Algotech a.s. jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může Algotech zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; 

Každý subjekt, který z pověření Algotech a.s. zpracovává osobní údaje podle GDPR a Zákona, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů; 

Subjekt, který je na základě zvláštního zákona oprávněn nakládat s osobními údaji (např. Policie ČR, finanční správa); 

Důvod, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat; 

Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (SÚ). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. 

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 

 3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Algotech a.s. v návaznosti na příslušný právní základ a účel zpracování zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

 

 4. Právní základ zpracování osobních údajů 

Algotech a.s. zpracovává osobní údaje SÚ na základě následujících právních důvodů (titulů): 

 

5. Účely zpracování osobních údajů 

    5.1. Plnění smlouvy 

5.2. Plnění právní povinnosti 

   5.3. Oprávněný zájem 

   5.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 6. Způsob zpracování osobních údajů 

 

 7. Doba zpracování 

Zpracování 

Doba uchování 

Plnění smlouvy a přijetí opatření před uzavřením smlouvy (např. vypracování nabídky) 

Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

Plnění právních povinností 

Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. 

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů 

Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*. 

Ochrana oprávněného zájmu správce nebo třetích osob 

Maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší. 

Vyřizování požadavků přijatých prostřednictvím elektronických formulářů nebo telefonní linky service desk 

Po dobu trvání smluvního vztahu. A dále jeden rok po skončení smluvního vztahu pro případ reklamace a prokázání právních skutečností, které vyplývaly ze smluvního vztahu. V ostatních případech po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku. 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů 

Po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do odvolání souhlasu subjektem osobních údajů. 

* Společnost Algotech a.s. je oprávněna zpracovávat e-mailovou adresu SÚ ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli. 

 

 8. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů  

 9. Cookies 

Cookies použité na našich stránkách

Název 

Doba zpracování 

Přístup  

Účel 

_ga 

26 měsíců 

Cookie třetí strany/Google 

Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách. 

_gaq.push 

26 měsíců 

Cookie třetí strany/Google 

Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách. 

Leady_track_key 

Po dobu návštěvy stránek 

Cookie třetí strany/Leady.cz 

Cookie se používá pro zjištění informace o tom, jaká společnost navštívila naše webové stránky. Nejsou uchovávány osobní údaje návštěvníků stránek. 

hjid 

  

Po dobu návštěvy  
stránek 

Cookie třetí strany/Hotjar 

Anonymně sbírá údaje o pohybu myší a kliknutí na stránkách. 

_fbq 

24 měsíců 

Cookie třetí strany/Facebook 

Používá Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 

Seznam_retargeting_id 

24 měsíců 

Cookie třetí strany/Seznam.cz 

Cookie se používá na opětovné cílení reklamy. 

Google_conversion_id 

24 měsíců 

Cookie třetí strany/Google 

Cookie se používá na opětovné cílení reklamy. 

Nastavení (odstranění) cookies 

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve svém prohlížeči. 
Nastavení zákazu použití cookies však může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit webových stránek. 

 

 10. Práva SÚ 

Za podmínek daných GDPR a Zákonem může SÚ uplatnit následující práva:

Právo 

Co to znamená? 

Jak toto právo uplatníte? 

Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění? 

Právo na přístup 

Za určitých podmínek má SÚ právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Algotech a.s. k dispozici. 

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo  
e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila vaše očekávání. 

Algotech a.s. musí mít možnost ověřit vaši totožnost. 

  

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých. 

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů 

SÚ má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Algotech a.s. zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má SÚ právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny. 

Doporučujeme vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se vašich osobních údajů, zejména změny jména, adresy apod. 

  

Oznámení zašlete písemně nebo  
e-mailem. 

Toto právo se vztahuje pouze na vaše vlastní osobní údaje. 

  

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější. 

Právo na přenositelnost údajů 

Za určitých podmínek má SÚ právo obdržet údaje, které byly z jeho strany společnosti Algotech a.s. poskytnuty a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu. 

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo  
e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila vaše očekávání. 

  

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě vašeho souhlasu nebo na základě vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě). 

  

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořil Algotech a.s. (vytvořené a odvozené údaje). 

Právo vznést námitku proti zpracovávání 

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu Algotech a.s. nebo  
e-mailem. 

Toto právo máte pouze v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů Algotech a.s. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena. 

  

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má SÚ právo vznést námitku kdykoli. V takovém případě, nebudou osobní údaje SÚ pro účely marketingu dále zpracovávány; 

  

Právo na omezení zpracování 

Za určitých podmínek má SÚ právo požádat, aby Algotech a.s. zpracovávání osobních údajů omezil. 

Žádost zašlete písemně nebo  
e-mailem. 

Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost, nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Algotech a.s. převažují nad vašimi zájmy. 

Právo na výmaz osobních údajů 

Za určitých podmínek má SÚ nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se SÚ domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas. 

Žádost zašlete písemně nebo  
e-mailem.  

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že Algotech a.s. nebude schopen vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) Algotech musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) Algotech vykonává či hájí své oprávněné zájmy nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy.  

Právo odvolat poskytnutý souhlas 

SÚ má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů. 

Žádost zašlete písemně nebo  
e-mailem. 

  

Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna. 

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu 

SÚ má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Algotech a.s. porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů. 

Kontaktní údaje ÚOOÚ: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 ID datové schránky: qkbaa2n 

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz 

  

 11. Účinnost 

 12. Kontakt 

Algotech, a.s. 

Adresa: FUTURAMA Business Park  
Sokolovská 668/136 D 
186 00 Praha 8 

E-mail: dpo@algotech.cz 

 

 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Zjistěte jak pomůže SugarCRM vašemu podnikání
Partner pro Váš byznys
Světová špička mezi CRM
Možnost integrace
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! kontaktujeme vás obratem, a to nejpozději do 24 hodin.
Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Vaše data jsou chráněna